กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาฬสินธุ์ Ø
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์

เลขที่ประกาศ : 068045

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารและจัดการทีมงานในการนำทีมงานออกภาคสนามเพื่อไปทำงาน เช่น ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร
ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงและอื่นๆเป็นต้น
- รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในการทำงานแต่ละครั้ง
- ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ช่างผู้ควบคุมงาน วิศวกรกับทางบริษัทเพื่อเคลียร์แบบ เข้าปฏิบัติงาน ส่งงาน
- วางแผนและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละหน้างานทั่วประเทศ
- คำนวณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในแต่ละไซต์งาน ต้นทุนในการทำงาน การเสนอราคา
- งานอื
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067022

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
ขายรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064469

ประสานงาน

ประสานงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service
- ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานราชการ สังกัดกรมทางหลวง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการ
- จัดทำและรวบรวมเอกสารต่างๆภายในหน่วยงาน
- บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาคำแนะนำแก่ลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064470

วิศวกรออฟฟิศ

วิศวกรออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 23,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 23,000 บาท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
- พิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องทางด้านวิศวกรรม รถที่ยื่นขออนุญาตบรรทุกน้ำหนักเกินหรือมีขนาดเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยต้องตรวจสอบโครงสร้างสะพาน งานทาง โครงสร้างชั้นทาง พื้นที่เส้นทางการเดินรถ และน้ำหนักรถบรรทุกก่อนอนุญาต
- ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมมาพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องทางด้านวิศวกรรม
- สามารถพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างสะพานโมเมนต์ดัด(Bending Moment) และแรงเฉือน(Shear) ที่เกิดขึ้นสูงสุดเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสะพาน
- สามารถพิจารณาวงเลี้ยวตามแยก ช่องลอด จุด
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064471

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด
- อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาจากแบบของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
- ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
- ประสานงานและบริหารงานภาคสนาม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064472

ธุรการ

ธุรการ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,000 - 16,000 บาท

งานนอกเวลา : 11,000 - 16,000 บาท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
รายละเอียดของงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวงต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
- จัดระบบเอกสาร ทำเอกสาร ให้เป็นไปตามระบบของศูนย์
- จัดรวบรวมข้อมูล สรุปงานประจำวัน
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานตามเวลาราชการ 08:30 น. ถึง 17:30 น. ที่กรมทางหลวง
- มีงานนอกเวลาราชการ OT ตามสถานการณ์

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064473

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจสอบแบบงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับช่างควบคุมงานเรื่องรายละเอียดของงาน
- บริหารงานภาคสนาม
- งานได้รับมอบหมายอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064474

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไอที

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไอที

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
- ควบคุมตรวจสอบดูแล และพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ขออนุญาตการเดินรถบนทางหลวง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เช่น ระบบ GPS ระบบ Video Wall ระบบค้นหาเส้นทางของรถที่มาขออนุญาต
- ให้คำปรึกษาด้านโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
- บันทึกข้อมูลต่างๆลงระบบดิจิตอล จัดเก็บฐานข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานที่กรมทางหลวง แยกศรีอยุธยา กทม.
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064467

ผู้จัดการศูนย์

ผู้จัดการศูนย์

งานนอกเวลา : เงินเดือน 40,000 ไม่รวมOT

งานนอกเวลา : 40,000 ไม่รวมOT กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
ผู้จัดการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One stop service ) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
- บริหารส่วนบริการแบบเบ็ดเสร็จ ให้สามารถออกไปอนุญาตเดินรถได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- วางแผนปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงานของศูนย์ฯ ทั้งในรายละเอียดและภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานที่กรมทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00น.
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 22 วันที่ผ่านมา

หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์